Foto

Zimske radosti

Ekipa. 28 mm, F/9, 1/30 sekund, ISO 1600

Ogrevanje. 28 mm, F/9, 1/30 sekund, ISO 1600

Obsojenec. 28 mm, F/6,3, ISO 8000

Obsojenec. 28 mm, F/6,3, ISO 8000

Trenutni rezultat. 28 mm, F/9, 1/15 sekunde, ISO 2000

Ohlajanje. 28 mm, F/9, 1/15 sekunde, ISO 2000

Komentiraj